Danh sách khách đấu giá

Số khách đấu giá: Số lần đấu giá: Thời gian còn lại:
Người đấu giá Số ngày Thời gian
832-XXX-7999 1 27-02-2020 08:55:24