Danh sách khách đấu giá

Số khách đấu giá: Số lần đấu giá: Thời gian còn lại:
Người đấu giá Số ngày Thời gian
917-XXX-8002 1 21-11-2018 23:01:03