Danh sách khách đấu giá

Số khách đấu giá: Số lần đấu giá: Thời gian còn lại:
Người đấu giá Số ngày Thời gian
281-XXX-7481 4 24-03-2019 13:50:45
346-XXX-0365 3 24-03-2019 06:47:22
832-XXX-5758 2 23-03-2019 23:53:47
346-XXX-0365 1 23-03-2019 22:03:32